خانهاخبار
آخرین قیمت گوشی‌های شیائومی در بازار ایران

آخرین قیمت گوشی‌های شیائومی در بازار ایران

این‌روزها نام برند شیائومی در کنار برندهای دیگر حسابی می‌درخشد و توانسته نظر بسیاری از افراد را در سراسر دنیا به خود جلب کند. اگر شما هم از جمله علاقه‌مندان به این برند هستید بد نیست در ادامه نگاهی به قیمت برخی از گوشی‌های شیائومی در بازار ایران داشته باشید.
۱۴۰۲/۹/۱۴
image

 

نام محصولحافظهرمقیمت
شیائومی ۱۴ اولترا۲۵۶ گیگابایت۱۲از ۶۹/۹۳۰/۰۰۰ تومان
۵۱۲ گیگابایت۱۶موجودی در بازار بسیار کم است
۱ ترابایت۱۶موجودی در بازار بسیار کم است
شیائومی ۱۴ پرو۲۵۶ گیگابایت۱۲از ۵۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان
۵۱۲ گیگابایت۱۶از ۵۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۱ ترابایت۱۶از ۶۰/۹۹۸/۰۰۰ تومان
شیائومی ۱۴۲۵۶ گیگابایت۸از ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان
۲۵۶ گیگابایت۱۲از ۴۱/۹۸۵/۰۰۰ تومان
۵۱۲ گیگابایت۱۶از ۴۳/۹۹۹/۰۰۰ تومان
۱ ترابایت۱۶از ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
شیائومی ۱۳ تی۲۵۶ گیگابایت۸موجودی در بازار بسیار کم است
۲۵۶ گیگابایت۱۲از ۲۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان
شیائومی ۱۳ تی پرو۲۵۶ گیگابایت۱۲از ۲۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان
۵۱۲ گیگابایت۱۲از ۲۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان
۱ ترابایت۱۶از ۴۲/۹۹۰/۰۰۰ تومان
شیائومی ۱۳ اولترا۱ ترابایت۱۶از از ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۵۱۲ گیگابایت۱۶موجودی در بازار بسیار کم است
۲۵۶ گیگابایت۱۲از ۴۷/۹۹۹/۰۰۰ تومان
شیائومی ۱۳ پرو۱۲۸ گیگابایت۸موجودی در بازار بسیار کم است
۱۲۸ گیگابایت۱۲موجودی در بازار بسیار کم است
۲۵۶ گیگابایت۱۲موجودی در بازار بسیار کم است
۵۱۲ گیگابایت۱۲از ۵۲/۸۹۰/۰۰۰ تومان
شیائومی ۱۳۱۲۸ گیگابایت۸از ۲۸/۵۹۹/۰۰۰ تومان
۱۲۸ گیگابایت۱۲موجودی در بازار بسیار کم است
۲۵۶ گیگابایت۱۲موجودی در بازار بسیار کم است
۵۱۲ گیگابایت۱۲موجودی در بازار بسیار کم است
شیائومی ۱۲ اس اولترا۵۱۲ گیگابایت۱۲از ۴۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۲۵۶ گیگابایت۱۲موجودی در بازار بسیار کم است
۲۵۶ گیگابایت۸موجودی در بازار بسیار کم است
شیائومی می ۱۱ اولترا۵۱۲ گیگابایت۱۲ موجودی در بازار بسیار کم است
۲۵۶ گیگابایت۱۲ موجودی در بازار بسیار کم است
۲۵۶ گیگابایت۸ موجودی در بازار بسیار کم است
شیائومی ۱۲ پرو۲۵۶ گیگابایت۱۲از ۳۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان
۲۵۶ گیگابایت۸ موجودی در بازار بسیار کم است
۱۲۸ گیگابایت۸ موجودی در بازار بسیار کم است
بلک شارک ۵ پرو۲۵۶ گیگابایت۱۲موجودی در بازار بسیارکم است
۲۵۶ گیگابایت۸موجودی در بازار بسیار کم است
شیائومی پوکو F5 پرو۵۱۲ گیگابایت۱۲ ۲۳/۵۹۰/۰۰۰ تومان
۲۵۶ گیگابایت۱۲موجودی در بازار بسیار کم است
شیائومی پوکو F5۲۵۶ گیگابایت۸از ۱۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان
۲۵۶ گیگابایت۱۲ ۱۷/۴۸۹/۰۰۰ تومان
۵۱۲ گیگابایت۱۲موجودی در بازار بسیار کم است
شیائومی ۱۲ تی پرو۲۵۶ گیگابایت۸ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۲۵۶ گیگابایت۱۲۲۹/۸۹۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸ گیگابایت۸موجودی در بازار بسیار کم است
شیائومی ۱۲۲۵۶ گیگابایت۱۲از ۱۹/۴۴۹/۰۰۰ تومان
۲۵۶ گیگابایت۸از ۱۷/۸۸۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸ گیگابایت۸از ۱۶/۱۹۹/۰۰۰ تومان
شیائومی ۱۲ ایکس۲۵۶ گیگابایت۸موجودی در بازار بسیار کم است
۲۵۶ گیگابایت۱۲موجودی در بازار بسیار کم است
۱۲۸ گیگابایت۸از ۱۶/۰۹۹/۰۰۰ تومان
ردمی K50۲۵۶ گیگابایت۱۲از ۱۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان
شیائومی ۱۱ تی پرو۲۵۶ گیگابایت۱۲موجودی در بازار بسیار کم است
۲۵۶ گیگابایت۸از ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸ گیگابایت۸موجودی در بازار بسیار کم است
شیائومی ۱۳ لایت۲۵۶ گیگابایت۸از ۱۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸ گیگابایت۸موجودی در بازار بسیار کم است
پوکو F4 جی تی۲۵۶ گیگابایت۱۲از ۲۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸ گیگابایت۸از ۱۹/۲۷۸/۰۰۰ تومان
شیائومی ۱۲ لایت۲۵۶ گیگابایت۸از ۱۳/۳۸۰/۰۰۰ تومان
شیائومی 11T۲۵۶ گیگابایت۸موجودی در بازار بسیار کم است
۱۲۸ گیگابایت۸موجودی در بازار بسیار کم است
پوکو F4۲۵۶ گیگابایت۸از ۱۵/۳۵۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸ گیگابایت۶از ۱۰/۲۹۹/۰۰۰ تومان
شیائومی ۱۱ لایت NE۲۵۶ گیگابایت۸ موجودی در بازار بسیار کم است
۱۲۸ گیگابایت۸ موجودی در بازار بسیار کم است
پوکو X6۲۵۶ گیگابایت۱۲از ۱۲/۸۲۲/۰۰۰ تومان
۲۵۶ گیگابایت۸از ۱۲/۴۹۸/۰۰۰ تومان
پوکو X6 پرو۲۵۶ گیگابایت۸موجودی در بازار بسیار کم است
۲۵۶ گیگابایت۱۲موجودی در بازار بسیار کم است
۵۱۲ گیگابایت۱۲از ۱۵/۸۵۰/۰۰۰ تومان
پوکو X4 جی تی۲۵۶ گیگابایت۸موجودی در بازار بسیار کم است
ردمی نوت 13 4G۱۲۸ گیگابایت۶موجودی در بازار بسیار کم است
۱۲۸ گیگابایت۸موجودی در بازار بسیار کم است
۲۵۶ گیگابایت۸از ۸/۲۹۰/۰۰۰ تومان
ردمی نوت ۱۳ پرو 4G۲۵۶ گیگابایت۸از ۱۱/۳۴۰/۰۰۰ تومان
۵۱۲ گیگابایت۸موجودی در بازار بسیار کم است
۵۱۲ گیگابایت۱۲از ۱۳/۶۹۰/۰۰۰ تومان
ردمی نوت ۱۳ پرو۱۲۸ گیگابایت۸از ۱۴/۲۹۹/۰۰۰ تومان
۵۱۲ گیگابایت۱۲از ۱۵/۹۶۰/۰۰۰ تومان
۵۱۲ گیگابایت۱۶از ۱۷/۳۹۹/۰۰۰ تومان
ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس۲۵۶ گیگابایت۸از ۱۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان
۲۵۶ گیگابایت۱۲از ۱۸/۵۹۹/۰۰۰ تومان
۵۱۲ گیگابایت۱۲از ۲۰/۳۶۹/۰۰۰ تومان
۵۱۲ گیگابایت۱۶از ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
ردمی نوت ۱۲ پرو پلاس 5G۲۵۶ گیگابایت۱۲از ۱۸/۵۹۹/۰۰۰ تومان
۲۵۶ گیگابایت۸از ۱۶/۱۱۰/۰۰۰ تومان
ردمی نوت ۱۲ پرو 5G۲۵۶ گیگابایت۱۲از ۱۲/۰۲۸/۰۰۰ تومان
۲۵۶ گیگابایت۸از ۱۲/۰۳۹/۰۰۰ تومان
۱۲۸ گیگابایت۶از ۱۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸ گیگابایت۸از ۱۳/۲۷۲/۰۰۰ تومان
ردمی نوت ۱۲ پرو 4G۲۵۶ گیگابایت۸از ۱۰/۲۸۸/۰۰۰ تومان
۱۲۸ گیگابایت۸از ۱۰/۴۹۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸ گیگابایت۶از ۱۰/۶۸۰/۰۰۰ تومان 
ردمی نوت ۱۱ پرو پلاس ۵جی۲۵۶ گیگابایت۸از ۱۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸ گیگابایت۸از ۱۰/۲۷۹/۰۰۰ تومان
۱۲۸ گیگابایت۶از ۸/۶۳۸/۰۰۰ تومان
پوکو X5 پرو ۵جی۲۵۶ گیگابایت۸از ۱۱/۶۹۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸ گیگابایت۶از ۱۲/۵۵۷/۰۰۰ تومان
پوکو X5۲۵۶ گیگابایت۸از ۹/۲۹۰/۰۰۰ تومان
ردمی نوت ۱۱ پرو ۵جی۱۲۸ گیگابایت۸از ۹/۰۸۹/۰۰۰ تومان
۱۲۸ گیگابایت۶از ۸/۱۹۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸ گیگابایت۴موجودی در بازار بسیار کم است
ردمی نوت ۱۱ پرو ۱۲۸ گیگابایت۸از ۹/۶۹۹/۰۰۰ تومان
۱۲۸ گیگابایت۶از ۹/۴۷۰/۰۰۰ تومان
۶۴ گیگابایت۶موجودی در بازار بسیار کم است
ردمی نوت ۱۲اس۲۵۶ گیگابایت۸از ۷/۶۴۰/۰۰۰ تومان
ردمی نوت ۱۲ 5G۱۲۸ گیگابایت۶موجودی در بازار بسیار کم است
۲۵۶ گیگابایت۸از ۸/۵۹۹/۰۰۰ تومان
ردمی نوت ۱۲ 4G۱۲۸ گیگابایت۸از ۷/۶۷۵/۰۰۰ تومان
۱۲۸ گیگابایت۶از ۷/۷۹۹/۰۰۰ تومان
۱۲۸ گیگابایت۴از ۷/۵۸۹/۰۰۰ تومان
پوکو M4 پرو 4G ۲۵۶ گیگابایت۸از ۸/۹۹۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸ گیگابایت۶موجودی در بازار بسیار کم است
ردمی نوت ۱۰ پرو۲۵۶ گیگابایت۸از ۱۱/۶۷۷/۰۰۰ تومان
۱۲۸ گیگابایت۸از ۱۰/۶۹۵/۰۰۰ تومان
۶۴ گیگابایت۶از  ۶/۸۹۹/۰۰۰ تومان
ردمی نوت ۱۱ اس۱۲۸ گیگابایت۸ از ۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸ گیگابایت۶از ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان
ردمی نوت ۱۱۱۲۸ گیگابایت۶از ۶/۴۵۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸ گیگابایت۴از ۶/۴۹۹/۰۰۰ تومان
۶۴ گیگابایت۴از ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان
ردمی نوت ۱۰ اس۱۲۸ گیگابایت۸موجودی در بازار بسیار کم است
۱۲۸ گیگابایت۶از ۸/۲۸۰/۰۰۰ تومان
۶۴ گیگابایت۶موجودی در بازار بسیار کم است
ردمی نوت ۱۰ ۵جی۱۲۸ گیگابایت۸از ۹/۸۹۵/۰۰۰ تومان
پوکو M5 اس۲۵۶ گیگابایت۸از ۶/۵۳۹/۰۰۰ تومان
۱۲۸ گیگابایت۶از ۷/۱۵۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸ گیگابایت۴از ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان
پوکو M5۱۲۸ گیگابایت۶از ۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸ گیگابایت۴از ۵/۰۹۰/۰۰۰ تومان
۶۴ گیگابایت۴از ۶/۱۹۹/۰۰۰ تومان
ردمی 13c۱۲۸ گیگابایت۴از ۴/۸۸۹/۰۰۰ تومان
۱۲۸ گیگابایت۶از ۵/۰۳۷/۰۰۰ تومان
۲۵۶ گیگابایت۸از ۵/۵۵۰/۰۰۰ تومان
ردمی 12c۱۲۸ گیگابایت۶از ۵/۱۴۸/۰۰۰ تومان
۱۲۸ گیگابایت۴از ۵/۲۹۰/۰۰۰ تومان
۶۴ گیگابایت۴از ۳/۹۷۷/۰۰۰ تومان
۶۴ گیگابایت۳از ۳/۹۰۵/۰۰۰ تومان
ردمی 10A۱۲۸ گیگابایت۴از ۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان
۶۴ گیگابایت۴موجودی در بازار بسیار کم است
۶۴ گیگابایت۳از ۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان
۳۲ گیگابایت۲از ۴/۰۳۵/۰۰۰ تومان
ردمی 9A۶۴ گیگابایت۴از ۴/۴۴۰/۰۰۰ تومان
۳۲ گیگابایت۲از ۳/۴۴۰/۰۰۰ تومان
ردمی 9C۱۲۸ گیگابایت۴موجودی در بازار بسیار کم است
۶۴ گیگابایت۳از ۴/۴۵۰/۰۰۰ تومان
ردمی A2 پلاس۳۲ گیگابایت۲از ۳/۲۰۱/۰۰۰ تومان
ردمی A1 پلاس۳۲ گیگابایت۲از ۳/۴۴۱/۰۰۰ تومان

اخبار مشابه

برای ثبت نظر خود وارد حساب کاربری شوید.

دیدگاه‌ها (3 نظر)

Gabriel

۱۴۰۲/۸/۲۳
دوام نداره محصولاتش بهرحال اختلاف قیمت 30درصدیش با همتایان سامسونگی نصفش هم بگیم سامسونگ پول برند میگیره الباقیش به کیفیت پائین کوتینگ و اسمبلی اجزا برمیگرده.خود من بشخصه یه گلکسی اس 4 دارم مال یک دهه پیش جز باتریش تموم المانهاش مثل بنز داره کار میکنه اتقافا Mi A1 با اندروید خام هم داشتم خود بخود یهو SOC سوزوند و نصف اطلاعات مهم زندگیم بباد رفت!!شیائومی زیر 10 تومن فقط می ارزه چون گوشی سه چهار سال بیشتر نیست

mehiyaw

۱۴۰۲/۸/۱۵
ذوالفقاری من بعد از چهار پنج سال اومدم یه تجدید خاطرات کنم با جی اس ام و تو هنوزم اینجایی??
خیلی شوک شدم و خیلی خوشحال شدم که از اعضای قدیمی یه نفرو دیدم??

ذوالفقاری همدان

۱۴۰۲/۶/۲۶
شیائومی ۱۳ لایت یك‌ ڪلام??
والسلام✋?