تست همراه اول

سرویس خبر
13 تیر 1393 ساعت 20:00
10 نظر

 

بازی استراتژیک Civilization Revolution 2 برای iOS عرضه شد

جی اس ام: سرانجام Civilization Revolution 2 بازی استراتژیک و محبوب شرکت 2K برای کاربران iOS روی اپ استور قرار گرفت. همانند نسخه قبلی بازی Civilization شما در این نسخه نیز در نقش یکی از حکمرانان معروف به مبارزه با سرزمین‌های دیگر مشغول خواهید شد و اجازه کشورگشایی را به آنان نخواهید داد.

جی اس ام: سرانجام Civilization Revolution 2 بازیاستراتژیکومحبوبشرکت 2K برایکاربران iOS رویاپاستورقرارگرفت. همانندنسخهقبلیبازی Civilization شمادرایننسخهنیزدرنقشیکیازحکمرانانمعروفبهمبارزهباسرزمینهایدیگرمشغولخواهیدشدواجازهکشورگشاییرابهآناننخواهیدداد. یکیازویژگیهایاینبازیایناستکهبازیدرقرونمختلفدنبالمیشودوزمانبازینسبتبهپیشرفتهایشمابهپیشمیرود.


ازجملهمواردیکهبهنسخهدومبازیاضافهشدهمیتوانبهاینهااشارهکرد:

  • واحدهایجدیدجنگیبرایقدرتمندترکردنتواننظامی
  • ورودتکنولوژیهایجدیدبهبازیمانندلیزر،واحدهایپزشکیمدرنوواحدهایفناوریاطلاعات
  • ساختمانهایجدیدوشگفتانگیزکهتوسطآنهاقلمروخودراخیلیبهترازگذشتهگسترشخواهیدداد. واحدهاییمانندکارخانههاییباتوانهستهای،سلیبسرخوسیلیکونولی 
  • گرافیک۳بعدیپیشرفتهکهمیتواندازتمامتوانگرافیکیدستگاه iOS شمااستفادهکند
  • امکانبازیکردنسناریوهایتاریخیواقعیوتغییرنتیجهآنها
     


بهگفته 2K برخلافنسخهاولاز Civilization Revolution کهبرایکنسولهاو iOS همزمانمنتشرشدایننسخهاولیننسخهازسریبازیهای Civilization استکهمخصوصپلتفرمموبایلتوسعهدادهشدهوتمامقسمتهایبازیبرایصفحاتتاچاسکرینوکوچکبهینهشدهاند.
اما تنها موردی که شاید شما را برای دریافت سریع این بازی به فکر وادار کند قیمت آن است. CR2 با قیمت ۱۵ دلاری عرضه شده که نسبت به قیمت معمول بازی‌ها در اپ استور زیاد به نظر می‌رسد. با این حال اگر از علاقه مندان سری بازی‌های Civilization هستید آن را از طریق این لینک از اپ استور دانلود کنید.  13 تیر 1393
10 نظر
3.50
  8 رای
نظرات کاربران

در حال بارگذاری