تست همراه اول

سرویس خبر
12 خرداد 1393 ساعت 11:45
27 نظر

 

آیا امشب iOS 8 ما را هیجان زده خواهد کرد؟

کمتر از 12 ساعت به شروع مراسم WWDC 2014 در شهر سانفرانسیسکو باقی مانده است. آیا خود را برای این مراسم آماده کرده اید ؟ همانطور که قبلا اطلاع رسانی کرده ایم شما می توانید در این مراسم را به صورت وبلاگ نویسی زنده دنبال کنید.

کمتراز 12 ساعتبهشروعمراسم WWDC 2014 درشهرسانفرانسیسکوباقیماندهاست. آیاخودرابرایاینمراسمآمادهکردهاید؟همانطورکهقبلااطلاعرسانیکردهایمشمامیتوانیددرجیاساماینمراسمرابهصورتوبلاگنویسیزندهدنبالکنید.

دراینمطلبقصدداریمبرخیازشایعاتنزدیکبهواقعیترادرخصوص iOS 8 بایکدیگربررسیکنیم

 

C:\Users\m.rajabi\Desktop\ios-8-banner-wwdc-hanging.jpg

 

اگرکاربر iOS باشیدحتمادر جریانهستیدکهبیشترینتغییراتدر iOS  ازابتدایظهوردرزمانعرضهنسخه 7 اینسیستمعاملاتفاقافتاد. پسازنسخه 7 نمیتوانانتظارداشتکهحداقلتامدتهااپلتغییراتیچنینگستردهرادرسیستمعاملموبایلیاشایجادکند. امابراساسشایعاتیکهاینچندوقتدرسایتهایخبریمنتشرشدمیتوانبهبرخیازآنهاکهانتظارمیرودبیشتربهواقعیتنزدیکباشنداشارهکرد.

  • اپلیکیشنهایکنترلسلامتییا Healthbook app

ایناپلیکیشنهامیتواندشاملاپلیکیشنهاییبرایاندازهگیریوثبتفعالیتهایبدنیشماباشد. اطلاعاتینظیرتعدادقدمها،میزانکالریسوزاندهشده،میزانضربانقلبوفشارخونوحتیپارامترهایخونینظیرمیزانقندخونهمگیدرایناپهاکنترلمیشوند. البتهفراموشنکنیمکهایناطلاعاتبایستیازطریقسنسورهاییکدستگاهجانبیمانند iWatch بهآیفونشماواردشوند.

 

  • مالتیتسکینگجدیدبرایآیپد

انتظارمیرودکهسیستممالتیتسکینگجدیدیبرایآیپدارائهشودبدینصورتکهشمابتوانیدصفحهرابهدوقسمتتقسیمکردهوهمزماندواپلیکیشنرااجراکنیدودرکنارهماستفادهکنید. چیزیکهپیشازایندرتبلتهایسامسونگشاهدآنبودیم.

 

  • بهبودنقشهها

زمانیکهاپلدر iOS 7 تصمیمگرفتنقشههایگوگلرادراپلیکیشننقشهپیشفرض iOS کناربگذاردوسروسنقشهاپلراجایگزینکندانتقادهایشدیدیرامتحملشدتاجاییکهتیمکوکمدیرعاملاینشرکتمجبوربهعذرخواهیرسمیازکاربرانخودشد. حالانتظارمیروددر iOS 8 بهبودایننقشههاشاهدباشیم. امکاناتیکهپیشبینیمیشودبهاپلیکیشننقشهاپلاضافهشودشاملمواریازجملهمسیرهایحملونقلعمومی،بهبوداطلاعاتمربوطبهنقاطپرتردددرشهرمانندمراکزخریدورستورانهاوپمپبنزینهاو...،واقعیتافزودهونقشهداخلیبرایمراکزخاصیدرشهراست.

 

  • اضافهشدناپلیکیشنهای Preview و Text Edit به iOS کهدرسیستمعامل OSX آنهارادراختیارداریم. بااینکارهماهنگیبیشتریبینآیفونومکبوکشماازطریق iCloud برایمشاهدهعکسهاوفایلهایمتنیمشترکدردستگاههایشمابوجودخواهدآمد.

 

  • بهبودسیستماطلاعرسانییا Notification Center کهانتظارمیرودازاینپسشاهداطلاعاتبیشترازحسابهایآنلاینخوددراینقسمتباشیم.

 

  • ایجادیکپلتفرمجدیدبرایهوشمندسازیخانهوکنترلقسمتهایمختلفمنزلازطریقدستگاههایمبتنیبر iOS

 

  • سیستمتشخیصموسیقیهمانندچیزیکهدراپلیکیشن Shazam شاهدهستیم. انتظارمیروداپلبایکپارچهکردنایناپلیکیشنبا iOS 8 اینامکانرابهصورتپیشفرضدراینسیستمعاملقراردهد.

 

  • Inter-app communication یاتسهیلارتباطاپلیکیشنهاوتبادلاطلاعاتبایکدیگردرسیستمعامل

 

  • پشتیبانیاز VoLTE یا Voice Over LTE جهتبهبودکیفیتمکالمههاوهمچنینمکالمهووبگردیهمزمانرویشبکه LTE

 

  • اپلیکیشنمجزابرایاستفادهاز iTunes Radio

 

حالسوالایناستکهازوجوداینامکاناتدر iOS 8 هیجانزدهخواهیدشد؟مشخصاباتوجهبهمواردیکهذکرشدمیتوانگفتهیجانیکهامشبدرکاربرانهنگاممعرفی iOS 8 ایجادخواهدشدبهاندازهسالگذشتهومراسممعرفی iOS 7 نخواهدبودامابااینحالمیدانیمکهرمززندهبودنیکسیستمعاملبهروزبودنآناست. نکتهایکهاپلبهخوبیبهآنواقفاستوهمیشهخوبمیداندکهچگونهحسوفاداریرادرکاربرانفعلیاشحفظکندوکاربرانجدیدرانیزبهسمتدستگاههایخودبکشد.

 

   12 خرداد 1393
27 نظر
4.03
  34 رای
نظرات کاربران

در حال بارگذاری