تست همراه اول

سرویس خبر
8 فروردین 1393 ساعت 01:24
10 نظر

 

iCess، یک ماشین قابل کنترل با آی‌دیوایس شما

ماشین های کنترلی از جمله وسایلی هستند که علاوه بر کودکان ، بزرگترها و مخصوصا جوانان نیز به آن علاقه مندند.حال اگر این ماشین به وسیله تلفن همراه تان کنترل شود جذابیت آن چند برابر خواهد بود.

 

ماشینهایکنترلیازجملهوسایلیهستندکهعلاوهبرکودکان،بزرگترهاومخصوصاجواناننیزبهآنعلاقهمندندحالاگراینماشینبهوسیلهتلفنهمراهتانکنترلشودجذابیتآنچندبرابرخواهدبود.

شرکت iCess  ماشینهایاسباببازیراارائهکردهکهبانصببرنامهمخصوصآنبهوسیلهبلوتوثرویآیفونیاآیپدمیتوانیدآنراکنترلکنید.

   8 فروردین 1393
10 نظر
3.78
  18 رای

نظرات کاربران

در حال بارگذاری