سرویس خبر
24 خرداد 1389 ساعت 08:23
0 نظر

 

ویروس‌، مهمترین دلیل سوختن سیم‌کارت

گروه خبری GSM: در اغلب موارد ویروسی شدن علت اصلی سوختن سیم کارت‌ها است...

گروه خبری GSM:مدیرکلروابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران ویروسی شدن سیم‌کارت‌ها را مهمتریندلیل سوختن برخی سیم‌کارت‌ها دانست.

داوودزارعیان در گفت‌وگو با موبنا اظهار کرد: سیم‌کارت‌هایی که بهدلایل مختلف از جمله ویروسی شدن ،پر شدن کانتر و یا نقص فنی معیوب می‌شوند در شبکهشناسایی تعویض می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه مخابرات هیچ برنامه‌ای برای جمعآوری سیم‌کارت‌های قدیمی همراه اول ندارد، گفت: سیم‌کارت‌های مشترکان به هر دلیلیکه بسوزد، سیم‌کارت به مشترک  داده می‌شود.
وی افزود: از حدود یک و نیم تا دوسال پیش سری جدید ازسیم‌کارت‌های همراه اول به مشترکان ارائه شده است.

به گفتهزارعیان استفاده از بلوتوث و اشعه‌ی مادون قرمز از جمله مواردی است که می‌تواند در جذب ویروس بسیار موثر باشد و موجب سوختن سیم‌کارت شود. وی تصریح کرد: برخیسیم‌کارتهای تولید شده زمانی که در شبکه فعال می‌شوند به دلیل نداشتن کیفیت فنیلازم مشکلاتی را به وجود می‌آورند که در نهایت منجر به سوختن سیم‌کارت می‌شود کهاین مهم به تولیدکنندگان مربوط است.

زارعیان با اشاره به اینکه در مواردی نیز خودشبکه مخابراتی دارای مشکلات فنی مثل تنظیم نبودن تشعشات، آنتن‌هایBTSو یا نوساناتبرق است که منجر به سوختن سیم‌کارت می‌شود، خاطرنشان کرد‌: سوختن سیم‌کارت به دلایلفنی شبکه بسیار نادر است.

وی یادآورشد‌: سیم‌کارت‌هایی که به دلیل نقص فنیشبکه بسوزد به صوت رایگان تعویض می‌شود.
چندی است سوختن ناگهانی سیم‌کارت‌هایمشترکان همراه اول اعتراض آنها را بر انگیخته است‌، به این دلیل قرار است عللسوختن سیم‌کارت‌های همراه اول در صحن علنی مجلس بررسی شود.

گروه خبری GSM:مدیرکلروابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران ویروسی شدن سیم‌کارت‌ها را مهمتریندلیل سوختن برخی سیم‌کارت‌ها دانست.

داوودزارعیان در گفت‌وگو با موبنا اظهار کرد: سیم‌کارت‌هایی که بهدلایل مختلف از جمله ویروسی شدن ،پر شدن کانتر و یا نقص فنی معیوب می‌شوند در شبکهشناسایی تعویض می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه مخابرات هیچ برنامه‌ای برای جمعآوری سیم‌کارت‌های قدیمی همراه اول ندارد، گفت: سیم‌کارت‌های مشترکان به هر دلیلیکه بسوزد، سیم‌کارت به مشترک  داده می‌شود.
وی افزود: از حدود یک و نیم تا دوسال پیش سری جدید ازسیم‌کارت‌های همراه اول به مشترکان ارائه شده است.

به گفتهزارعیان استفاده از بلوتوث و اشعه‌ی مادون قرمز از جمله مواردی است که می‌تواند در جذب ویروس بسیار موثر باشد و موجب سوختن سیم‌کارت شود. وی تصریح کرد: برخیسیم‌کارتهای تولید شده زمانی که در شبکه فعال می‌شوند به دلیل نداشتن کیفیت فنیلازم مشکلاتی را به وجود می‌آورند که در نهایت منجر به سوختن سیم‌کارت می‌شود کهاین مهم به تولیدکنندگان مربوط است.

زارعیان با اشاره به اینکه در مواردی نیز خودشبکه مخابراتی دارای مشکلات فنی مثل تنظیم نبودن تشعشات، آنتن‌هایBTSو یا نوساناتبرق است که منجر به سوختن سیم‌کارت می‌شود، خاطرنشان کرد‌: سوختن سیم‌کارت به دلایلفنی شبکه بسیار نادر است.

وی یادآورشد‌: سیم‌کارت‌هایی که به دلیل نقص فنیشبکه بسوزد به صوت رایگان تعویض می‌شود.
چندی است سوختن ناگهانی سیم‌کارت‌هایمشترکان همراه اول اعتراض آنها را بر انگیخته است‌، به این دلیل قرار است عللسوختن سیم‌کارت‌های همراه اول در صحن علنی مجلس بررسی شود.  24 خرداد 1389
0 نظر
2.50
  2 رای

نظرات کاربران

در حال بارگذاری