تست همراه اول

سرویس خبر
18 فروردین 1395 ساعت 12:14
4 نظر

 

هفتمین کهکشانی سامسونگ رسما وارد ایران شد

پرچم‌داران جدید شرکت سامسونگ، به طور رسمی وارد ایران شدند. روز سه‌شنبه 17 فروردین ماه 1395، شرکت سامسونگ الکترونیکس، طی مراسمی در برج میلاد تهران، در حضور اصحاب رسانه و جمعی از مدیران خود، از گوشی‌های Galaxy S7 و Galaxy S7 edge رونمایی کرد.

اینمراسمباسخنرانیمدیرعاملدفترکرهاینشرکتدرتهرانآغازشد. بامسوکهانگضمنابرازخوشحالیازحضوردرمیاناهالیرسانه،گفت: «آنچهمندرسامسونگ،بعدازرونماییمحصولاتمختلفیازجملهگوشیهایسری S یادگرفتهام،ایناستکهچگونهگوشکنم،رویچهمواردیتمرکزکنموچهزمانیتصمیماتمهمبگیرم. سامسونگنیزبهعنوانیکشرکتچنینچیزیراآموختهاست؛همانطوریکهماازتولیدکنندهدستگاههایتلفنوفکس،تبدیلبهپیشروبازارگوشیهایهوشمندشدهایم. تعهدماهمیشهاینبودهکهمتوجهشویمشماچهمیخواهید؛زندگیتانرابهبودبخشیموشمارابهچیزهاییکهبرایتانمهماست،برسانیمویبااشارهبهاهمیتایرانبرایسامسونگ،گفت: «ایرانیکیازمهمترینبازارهایماستودرحالحاضررهبریآنرادراختیارداریمکهبرایرسیدنبهاینجایگاهراهزیادیپیمودهایم


 

درادامه،علیجعفریه،مدیرارشدبخشموبایلشرکتسامسونگدرایران،بااشارهبهرویکردکلیاینشرکتعنوانکرد: «مابهعنوانرهبربازار،مسئولیتهاییداریمکهتنهابهارائهمحصول،خلاصهنمیشود. مامسئولیتداریمکهتجربیاتجدیدیرابرایکاربرانبهارمغانبیاوریمویدرادامهبااشارهبهطراحیبستهخدماتیجدیدیبرایاینگوشیهاادامهداد: «مابرایکاربرانیکهتاپایانبهارسالجاری،پرچمدارانجدیدمانراخریداریکنند،یکبستهخدماتیویژهتحتعنوانوی.آی.پی (VIP) طراحیکردهایم. امکانیکهبهطورکاملخیالکاربرانراازبابتاستفادهبیدغدغهازگوشی‌‌ هوشمندشانراحتمیکند.


 

بهاینمنظورچنانچهتاپایانسال 95 هراتفاقیبرایصفحهنمایشگوشیهارخدهد،برایتعویضیاتعمیرصفحهنمایشهزینهایدریافتنمیشود،فقطهزینهایجزئیجهتانجامکارتوسطاپراتورگرفتهخواهدشدجعفریههمچنیندرپایانگفت: «کسانیکهدرشهرهایتهران،مشهدواصفهانزندگیمیکنند،میتواننددرصورتبروزهرگونهمشکل،بامرکزتماسموبایلسامسونگبهشماره 42132-021 تماسبگیرندتانیروییبهدربمنزلآنهااعزامشود،گوشیراتحویلبگیردوپسازانجامتعمیرات،دوبارهآنرادربمنزلتحویلدهد

دربخشبعدیاینمراسم،کارشناسانموبایلشرکتسامسونگ،بهمعرفیویژگیهاوقابلیتهای Galaxy S7 و Galaxy S7 edge پرداختندوپسازآنخبرنگاراندرفضایتعبیهشدهبرایتجربهمحصول (Experience Zone) ازنزدیکباامکاناتوویژگیهایاینمحصولاتآشناشدند

 


 

گوشی Galaxy S7 جدیدترینپرچمدارشرکتسامسونگوهفتمینمدلازسری S گوشیهایهوشمنداینشرکتاستکهباویژگیهایمنحصربهفردیچونطراحیزیباوانحنادار،سختافزارقدرتمندوعملکردفوقالعاده،تعریفومرزیجدیدبرایتواناییهاوامکاناتگوشیهایتلفنهمراهارائهکردهاست.

گوشیهایهوشمند Galaxy S7 و Galaxy S7 edge ازیکدوربینقدرتمند 12 مگاپیکسلیدرپشتویکدوربینپنجمگاپیکسلیدرجلودستگاهبرخوردارند. ایندوربینهامجهزبهفناوریدوئالپیکسل (Dual Pixel) هستندوتواناییثبتسریعتروروشنترتصاویررادارند. سامسونگدرحالیبرایاولینباردرصنعتگوشیهایهوشمند،ازفناوریدوئالپیکسلاستفادهکردهکهاینفناوریازسال 2013 تنهادربرخیازدوربینهایعکاسیحرفهای DSLR موجوداست.

 


 

گوشیهایجدیدسامسونگ،نگرانیهایمختلفکاربرانرامرتفعکردهاند. ازجمله،اینمحصولاتبهطورکاملدربرابرگردوغبار،وبهمدت 30 دقیقهتاعمق 1.5 متری،دربرابرنفوذآبمقاومهستندوموفقبهدریافتگواهینامه IP68 شدهاند. بهعلاوهگوشیهای Galaxy S7 و Galaxy S7 edge بهترتیبباداشتنباتریهایقدرتمند 3000 و 3600 میلیآمپری،کاربرانراازانجامکارهایخود،بدوننگرانیبابتتمامشدنشارژگوشی،مطمئنمیکنند

همچنیناینمحصولاتکهدارایدرگاهحافظهخارجینیزهستند،بهطورپیشفرضبااندرویدنسخه 6.0 (مارشمالو) ودردونسخهباحافظهداخلی 32 و 64 گیگابایتیعرضهمیشوند. اینگوشیهادرچهاررنگسفیدمرواریدی،نقرهایتیتانیوم،طلاییومشکیاونیکسواردبازارخواهندشد.نظرات کاربران

در حال بارگذاری