تست همراه اول

سرویس خبر
19 شهریور 1390 ساعت 14:31
1 نظر

 

شرایط استخدام طراح و گرافیست در گروه جی اس ام

شركت جى اس ام به منظور تكمیل واحد طراحى ...

شركتجى اس امبهمنظورتكمیلواحدطراحىمجموعهىخود،ازطراحانواجدشرایطاستخدامبعملمىآورد:

 

1) طراح وب

 

-          دارابودندانشفنىبروزدرزمینهىوبوطراحىگرافیك.


-          دارابودنتوانتخصصى،نگرشخلاقوتجربهعملىدرطراحىبراىمدیاىوب.


-          توانایىانجامپروژههادرزمانمقرر.


-          دارابودنمهارتهاىحلمسأله.


-          وجودسلامتاخلاقىوروحیهبالادركارتیمى.


-          (توانایىطراحىدرسایرمدیاها ( ازجملهچاپ،موبایل،مالتىمدیاو . . .


-          دارابودنمهارتهاىنرمافزارى:

 

Adobe Photoshop CS ( CS 5 Preferred)


Adobe Illustrator CS ( CS 5 Preferred) or similar vector based softwares.


Adobe Flash Professional CS ( CS 5 Preferred)


Adobe DreamWeaver CS ( CS 5 Preferred) (*)


Microsoft Office Professional Collection(*)

 

2) صفحه آرا ( جهت امور اجرایی )

 

-          توانایى انجام پروژه ها در زمان مقرر .

-          توانایى طراحى براى بانك هاى اطلاعاتى حجیم و دقیق.

-          دارا بودن توان تخصصى و تجربه عملى در زمینه صفحه بندى مجله.

-          وجود سلامت اخلاقى و روحیه بالا در كار تیمى.

-          دارا بودن مهارت هاى نرم افزارى:


Adobe Indesign CS ( CS 5 Preferred)


Adobe Photoshop CS ( CS 5 Preferred)

Adobe Illustrator CS ( CS 5 Preferred) or similar vector based softwares

(*)Microsoft Office Professional Collection

_____________________________________________________________________________

(*) مواردى كه با این علامت مشخص گردیده اند جزو مهارت هاى امتیازى محسوب مى گردند.

_____________________________________________________________________________

واجدین شرایط مى توانند رزومه ى كارى خود را به همراه فرم پر شده ى در خواست همكارى، به آدرس : jobs[@]gsm[.]ir ارسال نموده تا پس از بررسى از ایشان جهت مصاحبه دعوت به عمل آید . لازم به ذكر است فارغ التحصیلان دانشگاه ها و مراكز آموزشى معتبر در اولویت قرار دارند.

منتظر نمونه كارهاى خوب شما هستیم.

شركتجى اس امبهمنظورتكمیلواحدطراحىمجموعهىخود،ازطراحانواجدشرایطاستخدامبعملمىآورد:

 

1) طراح وب

 

-          دارابودندانشفنىبروزدرزمینهىوبوطراحىگرافیك.


-          دارابودنتوانتخصصى،نگرشخلاقوتجربهعملىدرطراحىبراىمدیاىوب.


-          توانایىانجامپروژههادرزمانمقرر.


-          دارابودنمهارتهاىحلمسأله.


-          وجودسلامتاخلاقىوروحیهبالادركارتیمى.


-          (توانایىطراحىدرسایرمدیاها ( ازجملهچاپ،موبایل،مالتىمدیاو . . .


-          دارابودنمهارتهاىنرمافزارى:

 

Adobe Photoshop CS ( CS 5 Preferred)


Adobe Illustrator CS ( CS 5 Preferred) or similar vector based softwares.


Adobe Flash Professional CS ( CS 5 Preferred)


Adobe DreamWeaver CS ( CS 5 Preferred) (*)


Microsoft Office Professional Collection(*)

 

2) صفحه آرا ( جهت امور اجرایی )

 

-          توانایى انجام پروژه ها در زمان مقرر .

-          توانایى طراحى براى بانك هاى اطلاعاتى حجیم و دقیق.

-          دارا بودن توان تخصصى و تجربه عملى در زمینه صفحه بندى مجله.

-          وجود سلامت اخلاقى و روحیه بالا در كار تیمى.

-          دارا بودن مهارت هاى نرم افزارى:


Adobe Indesign CS ( CS 5 Preferred)


Adobe Photoshop CS ( CS 5 Preferred)

Adobe Illustrator CS ( CS 5 Preferred) or similar vector based softwares

(*)Microsoft Office Professional Collection

_____________________________________________________________________________

(*) مواردى كه با این علامت مشخص گردیده اند جزو مهارت هاى امتیازى محسوب مى گردند.

_____________________________________________________________________________

واجدین شرایط مى توانند رزومه ى كارى خود را به همراه فرم پر شده ى در خواست همكارى، به آدرس : jobs[@]gsm[.]ir ارسال نموده تا پس از بررسى از ایشان جهت مصاحبه دعوت به عمل آید . لازم به ذكر است فارغ التحصیلان دانشگاه ها و مراكز آموزشى معتبر در اولویت قرار دارند.

منتظر نمونه كارهاى خوب شما هستیم.  19 شهریور 1390
1 نظر
2.00
  26 رای

نظرات کاربران

در حال بارگذاری