تست همراه اول

سرویس خبر
17 مهر 1398 ساعت 16:36
117 نظر

کرمان خودرو

شرایط فروش خودروهای چینی کرمان موتور (مهر 98)

گروه خودروسازی کرمان موتور شرایط فروش خودروهای چینی خود را اعلام کرد.

 

شرایط فروش جک S5 - مهر 98

شرایط فروش پیش فروش پیش فروش پیش فروش پیش فروش
قیمت مصوب 2,990,000,000 ریال 2,990,000,000 ریال 2,990,000,000 ریال 2,990,000,000 ریال
تخفیف 100,000,000 ریال 80,000,000 ریال 60,000,000 ریال 40,000,000 ریال
مراحل پرداخت 2 3 4 5
مرحله اول 900,000,000 ریال 450,000,000 ریال 300,000,000 ریال 250,000,000 ریال
مرحله دوم همزمان با صدور دعوتنامه 450,000,000 ریال 300,000,000 ریال 250,000,000 ریال
مرحله سوم - همزمان با صدور دعوتنامه 300,000,000 ریال 250,000,000 ریال
مرحله چهارم - - همزمان با صدور دعوتنامه 250,000,000 ریال
مرحله پنجم - - - همزمان با صدور دعوتنامه
پرداخت‌های آتی مبلغ نقد طبق دعوتنامه تکمیل وجه مبلغ نقد طبق دعوتنامه تکمیل وجه مبلغ نقد طبق دعوتنامه تکمیل وجه مبلغ نقد طبق دعوتنامه تکمیل وجه
مدل 1399 1399 1399 1399
وضعیت سند در رهن در رهن در رهن در رهن
سود مشارکت 18 درصد 18 درصد 18 درصد 18 درصد
سود نصراف (سالیانه) 12 درصد 12 درصد 12 درصد 12 درصد
تاخیر در تحویل خودرو 1 درصد ماهیانه 1 درصد ماهیانه 1 درصد ماهیانه 1 درصد ماهیانه
زمان تحویل خودرو تیر 99 مرداد 99 شهریور 99 مهر 99
تاریخ اولین چک 99/06/25 99/07/23 99/08/25 99/09/25

شرایط فروش جک S3 - مهر 98

شرایط فروش پیش فروش پیش فروش پیش فروش پیش فروش
قیمت مصوب 2,100,000,000 ریال 2,100,000,000 ریال 2,100,000,000 ریال 2,100,000,000 ریال
تخفیف 80,000,000 ریال 60,000,000 ریال 40,000,000 ریال 20,000,000
مراحل پرداخت 2 3 4 5
مرحله اول 600,000,000 ریال 300,000,000 ریال 200,000,000 ریال 150,000,000 ریال
مرحله دوم همزمان با صدور دعوتنامه 300,000,000 ریال 200,000,000 ریال 150,000,000 ریال
مرحله سوم - همزمان با صدور دعوتنامه 200,000,000 ریال 150,000,000 ریال
مرحله چهارم - - همزمان با صدور دعوتنامه 150,000,000 ریال
مرحله پنجم - - - همزمان با صدور دعوتنامه
پرداخت‌های آتی مبلغ نقد طبق دعوتنامه تکمیل وجه مبلغ نقد طبق دعوتنامه تکمیل وجه مبلغ نقد طبق دعوتنامه تکمیل وجه مبلغ نقد طبق دعوتنامه تکمیل وجه
مدل 1399 1399 1399 1399
وضعیت سند در رهن در رهن در رهن در رهن
سود مشارکت 18 درصد 18 درصد 18 درصد 18 درصد
سود نصراف (سالیانه) 12 درصد 12 درصد 12 درصد 12 درصد
تاخیر در تحویل خودرو 1 درصد ماهیانه 1 درصد ماهیانه 1 درصد ماهیانه 1 درصد ماهیانه
زمان تحویل خودرو اردیبهشت 99 خرداد 99 تیر 99 مرداد 99
تاریخ اولین چک 99/04/25 99/05/25 99/06/25 99/07/23

شرایط فروش جک J4 - مهر 98

شرایط فروش پیش فروش پیش فروش پیش فروش پیش فروش
قیمت مصوب 1,499,000,000 ریال 1,499,000,000 ریال 1,499,000,000 ریال 1,499,000,000 ریال
تخفیف 60,000,000 ریال 40,000,000 ریال 20,000,000 ریال -
مراحل پرداخت 2 3 4 5
مرحله اول 450,000,000 ریال 200,000,000 ریال 150,000,000 ریال 120,000,000 ریال
مرحله دوم همزمان با صدور دعوتنامه 200,000,000 ریال 150,000,000 ریال 120,000,000 ریال
مرحله سوم - همزمان با صدور دعوتنامه 150,000,000 ریال 120,000,000 ریال
مرحله چهارم - - همزمان با صدور دعوتنامه 120,000,000 ریال
مرحله پنجم - - - همزمان با صدور دعوتنامه
پرداخت‌های آتی مبلغ نقد طبق دعوتنامه تکمیل وجه مبلغ نقد طبق دعوتنامه تکمیل وجه مبلغ نقد طبق دعوتنامه تکمیل وجه مبلغ نقد طبق دعوتنامه تکمیل وجه
مدل 1398 1398 1398 1398
وضعیت سند در رهن در رهن در رهن در رهن
سود مشارکت 18 درصد 18 درصد 18 درصد 18 درصد
سود نصراف (سالیانه) 12 درصد 12 درصد 12 درصد 12 درصد
تاخیر در تحویل خودرو 1 درصد ماهیانه 1 درصد ماهیانه 1 درصد ماهیانه 1 درصد ماهیانه
زمان تحویل خودرو دی 98 بهمن 98 اسفند 98 اردیبهشت 98
تاریخ اولین چک 98/12/25 99/01/25 99/02/23 99/04/25

 

بیشتر بخوانید:

معرفی جک S3 ؛ شاسی‌بلند کوچک کرمان موتور

آخرین قیمت انواع خودروهای چینی

 

 نظرات کاربران

در حال بارگذاری