تست همراه اول

سرویس خبر
23 خرداد 1397 ساعت 13:40
94 نظر

شرایط فروش نگین خودرو

شرایط فروش محصولات رنو (خرداد 97)

شرایط فروش ویژه اردیبهشت 97 برای رنو کولئوس و تلیسمان و داستر از سوی نگین خودرو اعلام شد.

شرایط فروش مشارکتی محصولات رنو - خرداد 97

برای مشاهده تصویر با وضوح بیشتر روی آن کلیک کنید

بیشتر بخوانید:

معرفی رنو کولئوس جدید در ایران

معرفی رنو تلیسمان 2017 در ایران

در بخشنامه فروش نگین خودرو آمده است:

  • کلیه قیمت ها به تومان است .
  • در ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺎى اﻗﺴﺎﻃﻰ ﺳﻨﺪ ﺧﻮدرو ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﺑﺎ وﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﻧﺰد ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮕﯿﻦ ﺧﻮدرو است.
  • در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻗﺮارداد ﻫﺎ ﺳﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ 19 % و ﺳﻮد اﻧﺼﺮاف17  %  ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت روز ﺷﻤﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻰ‌ﮔﺮدد.
  •  ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎى ﺷﻤﺎره‌ﮔﺬارى (اداره داراﯾﻰ + ﻓﯿﺶ 10% + ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده) و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺳﺎل اول ﺑﺮاى ﮐﻠﯿﻪ ﺧﻮدرو‌ﻫﺎ است ﮐﻪ در ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﻰ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  •  در ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش، در ﺻﻮرت ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدرو در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر، ﺳﻮد ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﻧﺮخ  22% ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭘﺲ از ﭘﻼك ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  • در ﻓﺮوش‌ﻫﺎى اﻗﺴﺎﻃﻰ ﺳﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ در زﻣﺎن ﺻﺪور دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  •  در ﻓﺮوش‌ﻫﺎى اﻗﺴﺎﻃﻰ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮﻫﯿﻦ، ﺑﯿﻤﻪ اﻋﺘﺒﺎرى و ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺪﻧﻪ در زﻣﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ وﺟﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و از ﻣﺸﺘﺮى اﺧﺬ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  • ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻣﻞ (ﺷﺎﻣﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﺷﯿﺸﻪ، ﺳﯿﻞ و زﻟﺰﻟﻪ و ﺑﻼﯾﺎى ﻃﺒﯿﻌﻰ،ﭘﺎﺷﯿﺪﮔﻰ رﻧﮓ و اﺳﯿﺪ و ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻰ، ﺳﺮﻗﺖ ﻟﻮازم و ﻗﻄﻌﺎت، ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﺎب و ذﻫﺎب در ﻣﺪت ﺗﻌﻤﯿﺮ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ) است.
  • مدارک مورد نیاز: اصل کارت ملی و شناسنامه، پرینت از دسته چک فاقد برگشتی با مهر، چک‌های پرداخت، گواهی ضامن و مدارک شغلی، وکالت فک پلاک.

 نظرات کاربران

در حال بارگذاری