تست همراه اول

سرویس خبر
16 آذر 1394 ساعت 11:57
11 نظر

 

با گوشی جدید از سری وان اچ‌تی‌سی بدرخشید

اچ‌تی‌سی گوشی جدید خود(HTC One A9) را برای کاربرانی ارائه کرده است که به طراحی های خیره کننده علاقه دارند و بدنبال کارایی عالی در کنار طراحی زیبا هستند.

HTC One A9 ،جدیدترینگوشیازمجموعهتحسینشدهخانواده HTC One، ازامروزدرایرانعرضهمیشود. اینگوشیخیرهکنندهوبینظیرباترکیبیازبهتریننوآوریهادرکنارطراحیمنحصربهاچتیسیوباجدیدترینامکاناتوقابلیتهایگوگلاندروید،همهنگاههارابهخودجلبمیکند. گوشی HTC One A9 باطراحیچشمنوازوجذاب،اولیندستگاهیاستکهدرکنارگوشیهای Nexus بهاندروید۶ (Marshmallow) مجهزاست. جدیدترینامکاناتاندروید۶ (Marshmallow) درکناررابطکاربری  HTC Sense سلیقههایخاصراراضیکردهوتجربهایبینظیررابهشمامیدهد.

 


 

 

گوشی  HTC One A9 بارنگهایغنیوچشمگیر،درسیرتکاملیطراحیمنحصربفرد  خانواده HTC One،تبلورزیباییوشکوفاییسری HTC One  است. دوربینهایایندستگاهبههمراهقابلیتهایقدرتمندودرعینحالسادهبرایویرایش،عکسهاییشفافباوضوحبالاثبتمیکنند. دوربینجلویی HTC One A9 کهازفناوریاولتراپیکسلبهرهمیبردوتاسیصدبرابربیشترنورجذبمیکند،حتیدرنوربسیارکم،سلفیهایبینظیریراثبتمیکند. HTC BoomSound وDolby Audio  صداییهمهجانبه،عمیق  وطبیعیرادرهدفونیباکیفیتعالیبرایاستفادههرچهبهترازفیلمهاوموسیقیهاوبازیها،انتقالمیدهد

 


 

 

قابهایHTC Dot View باطراحیماتریکسصفحهبیرونیونمایشگرهوشمند،لیستآخرینتماسهاوپیغامها،گزارشآبوهواوپیامهارانشانمیدهد.

 

گوشی HTC One A9   دررنگهایخاکستریمفرغی،نقرهاییخیوطلاییصورتیدربازارایرانعرضهمیشود  16 آذر 1394
11 نظر
4.17
  6 رای
نظرات کاربران

در حال بارگذاری