تست همراه اول

سرویس خبر
3 آذر 1394 ساعت 11:37
6 نظر

تنها یک تغییرِ کوچک اما بسیار بزرگ ایجاد کردیم!

گفت‌وگو با تیم طراحی گوشی‌های Note5 و +Galaxy S6 edge

وقتی محصولات جدید وارد بازار می‌شوند تا مدت‌ها در مورد ابعاد و ویژگی‌های مختلف آن‌ها بحث می‌شود. صحبت‌‌های مختلف درباره ویژگی‌های مختلف، از افراد مختلف! این بحث اما یک حلقه گمشده بزرگ دارد و آن هم پدید‌آورندگان محصولات هستند. کسانی که بیشترین حرف را برای گفتن دارند اما کمتر از آن‌ها چیزی شنیده می‌شود. حالا اما نوبت شنیدن حکایت کسانی است که پرچم‌دارهای جدید شرکت سامسونگ الکترونیکس را طراحی کرده‌اند.

تیم طراحی دو گوشی Note5 و S6 edge+ در مصاحبه‌ای، از جزئیات طراحی این دو پرچم‌دار سخن گفتند.

 

 

پیشازهرچیز،لطفاًخلاصهکوتاهیاز Galaxy Note5 و Galaxy S6 edge+ بگوییدواینکهایندوگوشیچگونهتوسعهپیداکردند. بزرگترینتغییریکهمیبینیمتغییردراندازهگوشیاست. یکصفحهنمایش 5.7 اینچیوقابیکهبهشکلیمحسوس،باریکترشدهاست.

  • اینروزهاگرایشجهانیبهسویدستگاههاییدراندازهتبلت (دستگاههایهوشمندباصفحهنمایش۵اینچیابزرگتر) حرکتمیکند. جوابدادنبهایننیاز،همزمانباوفاداریبهزبانطراحیمنحصربهفردسریگلکسیازاهمیتبسیارزیادیبرایمابرخورداربود. حالوهواوتِمطراحیبرایسالِ۲۰۱۵یکنگاهمینیمالیستیروبهجلووبرپایهایجادپیوندبینطراحیوفناوری،درظاهروتجربهاست. اینکهیکمحصولطراحیاختصاصیوشناسنامهخودراداشتهباشد،بههماناندازهمهماستکهبااصولاساسیطراحیمحصولاتمطابقتکند. هردومحصولازیکفرمسیالقویازشیشهمنحنیشکلکشیدهشدهتابدنهبهرهمیبرند. مادستگاهرابرایانتقالحسیترکیبیافتهازمینیمالیسموصیقلیبودن،طراحیکردهایم.

باوجوداینکهاندازهصفحهنمایشیکساناست،اماهرکدامازایندودستگاهحسمتفاوتخودرادارند. آیااینبهدلیلوزن،شکلبرشیادیگرفاکتورهاست؟لطفاًکمیبیشتردرموردایندومحصولتوضیحدهید.

  • نگرشمابههردودستگاه،حفظزبانطراحیموجودبود، اماباساختنمحصولیجدیدبرشالوده آن. شیشهمنحنیشکلوپهن +Galaxy S6 edge یکتجربهدیجیتالعمیقوتعاملیایجادمیکند. کاربرانیکهازایندستگاهبرایسرگرمییااستفادهازقابلیتهایچندرسانهایاستفادهمیکنند،بهسرعتبااینویژگیخومیگیرند؛اما Note5،دارایظاهریرسمی‌‌تراستوخمیدگیبدنهدستگاهتاپشتلبهصفحهنمایشادامهمییابدتافرمبهتریایجادکند. همچنینبرایانطباقبیشترقلموگوشی، S Pen نیزبهصورتفلزیساختهشدهاست. قلمیکهبهمحضخارجکردنآن،متوجهمیشویدبهشکلیطراحیشدهتادرتمامیکارهایخلاقهشمارایاریکند.

 

 

ضخامتهردودستگاهبهشکلقابلتوجهیباریکترشدهاست،طوریکهانگاردیگرقابیوجودندارد.

  • امروزه،باریکیدستگاههابهسرعتبهاصلیرایجتبدیلمیشوند،خصوصاًباتوجهبهشیشهمنحنیشکلGalaxy S6 edge+ کهگوشههارانیزدربرمیگیرد،اینباریکبودنحتیبیشترازقبلبهچشممیآید.

رنگهایسیاهکبود،سفیدمرواریدی،طلاییپلاتینیوموحالانقرهایتیتانیومبهرنگهااضافهشدهاست. بهنظرمیرسدتنوعرنگهایجدیدبسیارقویتروعمیقترازحدانتظاراست.

  • مانندرنگهایقبلی،اینمجموعهجدیدنیزبستهبهبازتابنور،تغییراتکوچکیدررنگمایهودرصداشباعرنگ (Saturation) دارد. مجموعهرنگهایجدیدباعثباشکوهترشدنظاهراینگوشیهاشدهوبهکاربرانیکهبهطورمداومبادستگاهخود،کارمیکننداحساسبهتریمنتقلمیکند.

ترکیبشیشهوفلزکاملاًهماهنگوطبیعیبهنظرمیرسد. جایخوشحالیاستکهاینظاهربرایمدلهایجدیدهمحفظشدهاست.

  • زمانیکهدستگاهرادردستمیگیرید،تراکمخطوطوانحناهاییکهبدونهیچدرزوفاصلهایشیشهوفلزراباهمیکیکردهاندراحسمیکنید. همچنینخوددستگاهاحساسخوشساختبودنرابهشمامنتقلمیکند. اینهمانحسیاستکهماقصدانتقالشراداشتیم؛یکدستگاهمطمئنباطراحیبسیارجذابوباسلیقه./

(Author: Milad Ehrampoush - credentials for MWC2016)

   3 آذر 1394
6 نظر
4.92
  12 رای

نظرات کاربران

در حال بارگذاری