تست همراه اول

سرویس خبر
7 فروردین 1393 ساعت 16:00
10 نظر

 

Beats Pill اسپیکری قابل حمل به شکل کپسول

اگرشماازعلاقهمندانگوشدادنبهموسیقیباشیدحتمننام beats راشنیدهایداینشرکتنامداردرطراحیاسپیکروهدفونمحصولیارائهکردهاستکهبهدلیلشباهتآنباکپسولآنرا pill نام‌گذاریکردهاست.

ایناسپیکرقابلحملمهمانیراهرجاکهباشدبههمراهشمامیآورد. pill  بسیارسبکوبهراحتیقابلحملاستوباوجودمیکروفونداخلیامکانپاسخگوییبهتماسهارا نیز امکانپذیرمی‌کند.

   7 فروردین 1393
10 نظر
3.78
  9 رای

نظرات کاربران

در حال بارگذاری