تست همراه اول

سرویس خبر
3 فروردین 1393 ساعت 19:46
4 نظر

 

با iBaby Monitor همه لحظات کودکتان زیر نظر شماست

اگر نگران کنترل وضعیت کودک خود هستید و دوست دارید همیشه وضعیت کودک روی تخت را مشاهده کنید iBaby Monitor گزینه‌ی خوبی برای شما محسوب می‌شود.

اگر نگران کنترل وضعیت کودک خود هستید و دوست دارید همیشه وضعیت کودک روی تخت را مشاهده کنید iBaby Monitor گزینه‌ی خوبی برای شما محسوب می‌شود. .

 

 

با  iBaby monitor  کودکتانرانزدیکخودنگاهدارید. ایندستگاهدرواقعیکدوربیناستکهبهوسیلهتلفنهمراهیاتبلتکنترلمیشودوکاربردآندراتاقکودکاست.بهاینترتیباگرشماازکودکخوددورباشیدمیتوانیدبهسادگیباتلفنهمراهخوددوربینراکنترلکردهوازخواببودنیافعالیتکودکخودمطلعشوید.ایندستگاهبهوسیلهوایفایبهگوشیمتصلمی شودبنابرایندرهرفاصلهیمکانیکاربردپذیراست.

همچنیندرصورتیکهکودکشمابیدارشودویاگریهکندرویگوشیزنگهشداریمبنیبراینموضوع  دریافتمیشود.

باایندوربینمیتوانیدهرلحظهکهبخواهیدباگوشیخودازکودکتانعکسبگیریدبنابراینحتیلحظهایراازدستنخواهیدداد.

 

   3 فروردین 1393
4 نظر
2.88
  8 رای

نظرات کاربران

در حال بارگذاری